Projekt Včelári ako prvok regionálneho rozvoja a kultúrneho dedičstva

 „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytlo v roku 2021 občianskemu združeniu Zachráň včely o.z. dotáciu na projekt číslo 142/2021 s názvom Včelári ako prvok regionálneho rozvoja a kultúrneho dedičstva v celkovej sume 49 857,30 eur (slovom: štyridsaťdeväťtisícosemstopäťdesiatsedem eur a tridsať centov) (ďalej len „dotácia“), čo predstavuje 90 % z celkových oprávnených výdavkov podporeného projektu.  

Projekt realizuje e-learningové kurzy a informačné videá uverejnované na stránke  www.zivotvcelara.sk 

Uverejnené 11.10.2021

ZMLUVA

Príloha k zmluve